Ga naar content
Terug

Intercollegiale toetsing voor en door onze leden

De Zorgprofessional is deze week gestart met het faciliteren van intercollegiale toetsing. Op maandag 25 mei jongstleden hadden 5 deelnemers de primeur. Zij gingen, samen met procesbegeleiders Milanda en Sanne, van de Wijkzorg Academie, aan de slag met intercollegiaal toetsen.

Intercollegiale toetsing is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met zorgverleners, in dit geval wijkverpleegkundigen, volgens een vaste systematiek wordt gereflecteerd op het eigen handelen. Het individuele handelen van de wijkverpleegkundige, gebaseerd op persoonlijk ontwikkelde professionele competenties, staat centraal.
Het handelen wordt achteraf kritisch beschouwd vanuit (eigen en andermans) ervaringen en theoretische inzichten. Bespreking binnen de toetsgroep leidt tot nieuwe inzichten en verbetervoorstellen. Van belang is dat intercollegiale toetsing plaatsvindt in een veilige setting en dat alle deelnemers een actieve rol hebben in de bespreking. Het doel van intercollegiaal toetsen is kwaliteitsverbetering; zowel de cliënten als de zorgverleners profiteren hiervan.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht een zorgverlener om minimaal 1 keer per jaar te reflecteren met beroepsgenoten. Zorgverzekeraars hebben deze voorwaarde daarom opgenomen in hun inkoopeisen. Het dient een overleg te zijn met knelpunten en/of leerpunten waarbij men van elkaar leert en waarvan een verslag wordt gemaakt. Intercollegiale toetsing is zo’n reflectie moment.

De deelnemers uit de eerste groep waren bevlogen, betrokken, professioneel en kritisch. De eerste ervaring was positief; deelnemers gaven aan uitgedaagd te worden tot reflectie, kennisuitwisseling en onderlinge samenwerking.

De groep komt, in dezelfde samenstelling, nog 2 maal bij elkaar zodat alle deelnemers een casus kunnen inbrengen om te laten toetsen. Achteraf zal het doorlopen traject geëvalueerd worden op basis waarvan besloten wordt of er in de toekomst meer groepen zullen starten. De deelnemers uit de eerste groep kunnen bij een positieve uitkomst fungeren als ambassadeurs.


Meer nieuws

Dag van de zorg

Onze beste wensen aan alle zorgverleners met de dag van de zorg. Het is goed om vandaag in het bijzonder erbij stil te staan dat wij samen het verschil maken op een belangrijk vlak van onze samenleving - de gezondheidszorg.

Ja, een klacht!

Onze klachtenfunctionaris geeft een korte indruk wat een klacht voor jou als zorgverlener kan betekenen en hoe je zo'n situatie toch kunt gebruiken om te groeien en beter te worden.

Het SER-advies en de politiek over jouw onderneming….

De Sociaal Economische Raad heeft enkele maanden gestudeerd op het “Rapport Borstlap” over modernisering van de arbeidsmarkt en komt nu met aanbevelingen voor nieuw kabinetsbeleid. Wat is het resultaat en wat betekent dit voor jouw zorg-onderneming?