Ga naar content

Onze Klachtenregeling

Klachten kunnen opgelost worden. Wij helpen u verder!

Wacht niet, meld uw klacht gelijk

Het is vervelend dat u een reden heeft om een klacht te melden over uw zorg. Blijf er niet te lang mee rondlopen, meld uw klacht zo snel mogelijk. De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) omschrijft wat goede zorg is. In die wet staat dat u gratis gebruik mag maken van de klachtenfunctionaris van de organisatie waar u zorg van krijgt.

Is uw zorg zzp’er aangesloten bij De Zorgprofessional dan kunt u gratis uw klacht melden bij de klachtenfunctionaris van onze coöperatie. Deze klacht wordt vertrouwelijk en onafhankelijk behandeld.

Melden van een klacht kan op twee manieren:

 

via telefoon    via email

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Is uw zorgverlener aangesloten bij onze klachtenregeling?

Onze klachten- en geschilleninstantie behandelt uiteraard alleen klachten die u heeft over een zorgverlener die bij onze geschilleninstantie is aangesloten, namelijk alle leden van De Zorgprofessional. Zij maken in hun zorgdossier en op andere wijzen kenbaar dat de geschilleninstantie voor u bereikbaar en beschikbaar is.

Onze organisatie, en onze Klachten- en Geschillenregeling, is specifiek ingericht voor de volgende beroepsgroepen: verzorgenden, verpleegkundigen, kraamverzorgenden en beroepen in de begeleiding zoals jeugdzorg, maatschappelijk werk en andere WMO-gebonden zorgaanbieders.

Vertrouwelijk, onafhankelijk en professioneel

De Klachtenfunctionaris en de Geschilleninstantie voor zelfstandige zorgverleners werken conform de eisen en regelgeving zoals zijn vastgelegd in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ). 

Informatie

U kunt op verschillende manieren kennis nemen van onze regeling voor klachten en geschillen:

 • Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u een beroep doen op de geschilleninstantie. Onze klachtenfunctionaris kan u hierbij begeleiden.
 • De volledige tekst van onze klachtenregeling kunt u hier downloaden.
 • Voor u als cliënt of vertegenwoordiger zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik maken van deze klachten- en geschillenregeling.

 

 

 

Stap voor stap naar de oplossing

 1. Wij vragen u uw klacht via email in een korte omschrijving te melden, met uw contactgegevens. U kunt dat ook als familielid of mantelzorger doen namens de zorgvrager. Mocht het schrijven van een email niet lukken, om welke reden dan ook, dan kunt u ook telefonisch contact (0522745410) opnemen.
  U ontvangt binnen 5 dagen een bevestiging dat de klachtenfunctionaris uw klacht heeft ontvangen. Zij maakt ook een afspraak voor een gesprek met u om de klacht nader te verduidelijken.
 2. Onze getrainde klachtenfunctionaris zal goed luisteren naar uw onvrede en u eventueel ondersteunen bij het nemen van verdere stappen om tot een oplossing te komen.
  Indien wenselijk plant zij samen met u een gesprek met uw zorgverlener. Zij kan ook zelf hoor en wederhoor toepassen om de zienswijze van uw zorgverlener te horen. Dit alles gebeurd uiteraard in overleg met u als cliënt of uw vertegenwordiger.
  Aan deze informele fase is geen tijdpad verbonden.
 3. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, kunt u een formele klacht indienen bij uw zorgverlener. Wanneer u wilt kan de klachtenfunctionaris u hierbij (kosteloos) ondersteunen.
  Uw zorgverlener dient de formele klacht binnen 6 weken te beoordelen. Als er meer tijd nodig is (maximaal 10 weken na ontvangst van de klacht), wordt u hierover tijdig geïnformeerd.
 4. Wanneer u niet tevreden bent met de reactie van de zorgverlener op uw klacht, is er sprake van een geschil. U kunt het geschil (binnen 1 jaar) schriftelijk indienen ter behandeling door de geschilleninstantie. De klachtenfunctionaris kan u wanneer u dat wenst (kosteloos) behulpzaam zijn bij het formuleren en indienen van het geschil bij de geschilleninstantie.
  De geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden na de voorlegging van het geschil een schriftelijke bindende uitspraak, die door de cliënt en zorgverlener moet worden opgevolgd.

De Geschilleninstantie

De geschilleninstantie heeft tot taak om geschillen over gedragingen van een zorgaanbieder jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening te beslechten.