Ga naar content

De Geschilleninstantie

De geschilleninstantie heeft tot taak om geschillen over gedragingen van een zorgaanbieder jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening te beslechten.

Wanneer u niet tevreden bent met de reactie van de zorgverlener op uw klacht, is er sprake van een geschil. U kunt het geschil (binnen 1 jaar) schriftelijk indienen ter behandeling door de geschilleninstantie. De klachtenfunctionaris kan u wanneer u dat wenst behulpzaam zijn bij het formuleren en indienen van het geschil bij de geschilleninstantie.
De geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden na de voorlegging van het geschil een schriftelijke bindende uitspraak, die door de cliënt en zorgverlener moet worden opgevolgd.

Lees hier het regelement van de geschilleninstantie

U kunt een geschil op twee manieren indienen:

  1. Per email naar: geschilleninstantie@dezorgprofessional.nl
  2. Per post naar:
    Geschilleninstantie Zorgprofessional
    mr L. Arends
    Velperweg 1, 6824 BZ Arnhem     of     Postbus 111, 6800 AC Arnhem

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Download hier Download hier Download hier

Uitspraken van de geschillencommissie

Transparantie en openheid zijn heel belangrijke waarden.
De uitspraken (het bindend advies) van de geschilleninstantie over de aan haar voorgelegde geschillen zijn dan ook openbaar.
De uitspraken worden 6 weken na de schriftelijke mededeling van het bindend advies op deze pagina gepubliceerd. Individuele personen (zowel klager als zorgverlener) zijn daarbij uiteraard niet herleidbaar.

Onderstaand kunt u eerder gemaakte uitspraken van de geschilleninstantie lezen:

Uitspraak 7 nov. 2019

Deze casus wordt o.a. behandeld dat een zelfstandige zorgverlener lid is van een coöperatie die als zorgaanbieder dan wel als zorgcoördinator optreedt. 
Verdere aard van de klacht: onvoldoende waarborg van continuïteit van de zorg, onvrede over de privacy binnen het zorgteam, wijzigingen in het zorgplan zonder overleg. 
U kunt u hier de volledige uitspraak downloaden.

Uitspraak 17 april 2019

In deze casus wordt de eindverantwoordelijke / leidinggevende binnen een kleinschalig zorgcomplex aangeklaagd wegens (onder andere) onvoldoende continuiteit en kwaliteit van zorg.
U kunt hier de volledige uitspraak downloaden.

Uitspraak 27 januari 2021

In deze casus wordt een begeleider aangeklaagd wegens het niet tijdig versturen van het zorgplan, het opstellen van een zorgplan van onvoldoende kwaliteit en tekortschieten in de hulpverlening.
U kunt hier de volledige uitspraak downloaden.

Uitspraak 22 februari 2023

Deze casus behandeld de klacht van een zorgvrager die zich zorgen maakt over herhaalde ziekmeldingen van haar zorgverlener en dat de zorgverlener niet bereid was om dit op te lossen.
U kunt hier de volledige uitspraak downloaden.