De Zorgprofessional
voor elkaar

FAQ over deelnemen aan de Zorg-in-Natura contracten

Alleen leden van de coöperatie, dus met ledencertificaat na de intake. Voor deelnemen aan de Zorg in natura contracten worden bovendien aanvullende criteria gesteld.

Per zorgverzekeraar worden andere eisen gesteld, maar over het algemeen wordt gevraagd:

  • vooraf (dus in de zomer al!) een begroting van je zorgvolume per verzekeraar voor het komende jaar.
  • de postcodeselectie van je verzorgingsgebied
  • actuele status van bevoegd- en bekwaam matrix
  • een VOG niet ouder dan 24 maanden
  • opgave van de indicerende wijkverpleegkundige met wie je samenwerkt
  • opgave van je specialisaties in de zorg
  • de raamovereenkomst van de zorgverzekeraar
  • de Modelovereenkomst (DBA) van De Zorgprofessional
  • een onderaanneming-overeenkomst als vervangingsplan met minimaal 2 collega’s
  • een akkoordverklaring met de spelregels.

Ja, per verzekeraar is dit weer anders georganiseerd. In principe mogen wij ons budget niet overschrijden. In juni is soms nog een mogelijkheid om op te plussen. Zodra jij over je budget heen gaat moet je toch continuïteit waarborgen (dus voor eigen rekening!)

Zodra je de raamovereenkomst ontvangt van een verzekeraar ontvang je ook de tarieven. Het kan zijn dat het een íntegraal tarief’ tarief (alle zorg ongeacht niveau zelfde tarief). Wij willen dit graag d.m.v. een nacalculatie beoordelen, dus de scheiding tussen PV en VP uren moet wel worden bijgehouden!

Verzekeraars hebben een landelijk statistisch meetsysteem om de kosten van de zorg te vergelijken met het aantal gedeclareerde uren. Hun huidige perceptie is: ZZP’ers declareren meer uren dan instellingen. Deze meting kan door ons niet worden gedaan, dus pas achteraf zullen wij ons ‘rendement’ kunnen beoordelen. Wel is het belangrijk dat wij gezamenlijk onze ‘productie’ goed monitoren: de percentages en verhoudingen tussen VP / VZ en gespecialiseerde zorg bijvoorbeeld. Wij hopen deze gegevens uit de declaratie processen te kunnen halen.

Ja, zowel gevraag en aangekondigd als ongevraagd en onaangekondigd zullen er controles worden gehouden. Het bestuur  functioneert net als bij een instelling als Raad van toezicht en heeft de eindverantwoordelijkheid over alle geleverde zorg en de declaraties. Aanwijzingen van het bestuur moeten worden opgevolgd, anders wordt een lid uitgesloten van deelname.

De NZA bepaalt jaarlijks adviestarieven en deze worden over het algemeen als een maximumtarief beschouwd. Elke zorgverzekeraar is vrij om met contractpartners afwijkende tarieven te bepalen. De contractpartner gaat daar dan mee akkoord.

Dit valt onder de vrijheid van inkoop die verzekeraars hebben, waarbij niet alleen het tarief maar ook het hele pakket aan voorwaarden door de verzekeraar (zogenaamd “in onderhandeling”) wordt bepaald.

Voor ‘ongecontracteerde zorg’ gelden geen vastgestelde of wettelijk verplichte tarieven. Maar de regelgeving stelt wel dat dit 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief moet zijn.

Dus: als het gecontracteerde tarief al lager is dan het NZA-tarief, dan is het gemiddelde ook lager en 75% daarvan nóg lager!

Er is wel veel discussie over de geheimzinnigheid van deze tarieven, want verzekeraars maken hun gemiddelde contracttarief niet bekend. Er is dus juridisch niets fout aan deze tariefstelling.

FAQ over declaraties van Zorg in Natura

ZILVEREN KRUIS

Wij hebben een contract met een integraal tarief voor wijkverpleging, en met een omzet plafond.

DSW

Contract van 2017 is verlengd over 2018

Neen, er moet vooraf een screening plaatsvinden en contracten moeten worden ondertekend. Voor 2018 wordt het nog lastiger: dan worden wij gehouden aan een vooraf vastgesteld volume en is moet ook vooraf je deelname geregeld worden.

Alleen via DINZ, omdat er een speciale softwarekoppeling nodig is op onze AGB-code. Voor 2018 onderzoeken wij of NEDAP een beter alternatief is.

Je hebt een eigen DINZ-overeenkomst nodig, minimaal voor de module ZVW á € 40,- / mnd. Voor de verwerking van jouw declaratie rekent onze serviceprovider (Sylvia Sierhuis) ook een bedrag per maand. In principe is dat €59,-- per maand, maar voor relatief kleine declaraties wordt een lager bedrag in rekening gebracht.

Tenslotte maken wij als coöperatie ook kosten, maar wij hebben geen winstoogmerk. In de ALV is besloten voor 2017 een bedrag per deelnemer te rekenen van 10 euro per maand, in één keer te berekenen na de zomer. (11 maanden is dus € 110,--)

NB: voor 2018 zullen wij naar een nieuw model kostendekking gaan.

Ja, je moet voor deze collectieve declaraties een speciale input uitvoeren in DINZ. Hiervoor heb je een gebruikshandleiding ontvangen van Sylvia Sierhuis.

Op de vijfde van elke maand moet je de gegevens ingevoerd hebben van de afgelopen maand. Op dat moment worden de declaraties gebundeld en ingediend bij de verzekeraar. Als de verzekeraar de declaratie goedkeurt betaalt deze ook uit. Die gelden komen binnen op onze rekening derdengelden. Pas dan wordt in Dinz de factuur aangemaakt aan de zorgprofessional. Die betaalt uit in 10-14 dagen. Het hele proces zal ongeveer 6 weken in beslag nemen.

Dat kan alleen in overleg met Sylvia Sierhuis. Soms kun je kleine nacalculaties beter in de huidige maand meenemen, maar andere afwijkingen alleen in overleg.

Dan neemt Sylvia Sierhuis contact met je op.

Download de werkafspraken waarin meer details zijn opgenomen. Daarna kun je contact opnemen met zorginkoop@dezorgprofessional.nl of met Sylvia Sierhuis: Lys ICT Services lys.ict.services@gmail.com

ONZE KENNISBANK

Veel vragen worden vaker gesteld, dus geven wij hier een aantal antworden op veel gestelde vragen.