Ga naar content

Vacatures

De ZorgProfessional is een netwerkorganisatie die zelfstandige zorgaanbieders in de gezondheidszorg ondersteunt en faciliteert bij het vergroten van hun ondernemerscompetenties. Primair richt de coöperatie zich op verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de wijkverpleging, die werken via contracten binnen de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg.

De ZorgProfessional (DZP) is in 2010 opgericht en sinds 2019 is de raad van toezicht actief. De ZorgProfessional is een organisatie in ontwikkeling die mogelijkheden ziet om te groeien. De coöperatie heeft 240 leden die (mede-)eigenaar zijn. Zij oefenen hun invloed uit via de algemene ledenvergadering. Het (uitvoerend) bestuur heeft momenteel drie leden, ondersteund door een bureau. Belangrijke thema’s de komende periode zijn naast groei van de organisatie, de vorming van regionale teams en het vergroten van het ondernemerschap van de leden.

Door het aftreden van één van de leden van de raad van toezicht ontstaat een vacature.

Werken bij De ZorgProfessional

Mensen bouwen organisaties. Ook wij als de ZorgProfessional willen ons verder ontwikkelen, verder groeien en zo nog meer zorgvragers en zorgverleners helpen. 
En wij nodigen jou uit om mee te doen!

Op dit moment zijn wij op zoek naar mensen voor de onderstaande vacatures.

Reageren?
Klik onder de vacaturetekst op "Lees meer". Daar vind je de nodige informatie hoe je met ons contact op kunt nemen.

Vacant

Lid Raad van Toezicht (zorginhoudelijk)

Taken

De raad van toezicht volgt de Zorgbrede governance code. De cyclus van good governance (functioneren raad van toezicht, samenspel met het bestuur, interne informatievoorziening, interne en maatschappelijke verantwoording) vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de Coöperatie.

Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de Coöperatie, rekening houdend met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van de raad van toezicht wordt verwacht te balanceren tussen betrokkenheid en onafhankelijkheid, ondersteunen, kritisch toezien en inspireren tot groei, verbeteren en vernieuwen. De raad van toezicht bewaakt de strategie en houdt toezicht op de risico’s van activiteiten, de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

De raad van toezicht is verantwoordelijkheid voor:

  • Houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie;
  • Op een passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de coöperatie;
  • Goedkeuren van strategische beslissingen van de coöperatie;
  • Zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht;
  • Functioneren als klankbord voor het bestuur.

De aanstelling van leden van de raad van toezicht is voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van nogmaals vier jaar.